باکمک到达زندگیجدیدخودرادرکاناداشروعکنید。

بااطلاعاتومنابعرایگانپاسخسوالاتخودرادرموردزندگیدرکانادابیابید。

خدماتبانکی،شغلیابیواطلاعاتبرایزندگیشمادرکانادا

باکارشناستازهواردینبانکآربیسیکهفارسیصحبتمیکندبرایبازکردنحسابتانتماسبگیرید。

قرارملاقاتخودرارزوکنید。

برنامه”ارایو”توسطشرکت加拿大皇家银行投资公司راهاندازیشدهاست。اینشرکتیکیازشرکتهایاقماریبانکرویالکانادااستکهباهمکاریآربیسیبهتازهواردینبرایشروعزندگی،شغلواهدافمالیدرکاناداکمکمیکند。

بانکآربیسیبهعنوانبزرگترینبانککانادا(براساسسرمایهبازار)با150سالسابقهارائهخدماتبهتازهواردینمیداندکهدربدوورودافرادبهچهچیزینیازدارند。